निर्वाचित नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुको विवरण