FAQs Complain Problems

News & Notices

राजपत्र खन्ड १ भाग २ संख्या ९(करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन, घ वर्गको निर्माण व्यवसायि ईजाजत पत्र , अपाङगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण , आधारभुत तह कक्षा ८ को अन्तिम परिक्षा सञ्चालन ,नदिजन्य पदार्थ उत्खनन,ओसार पसार कार्ययोजना-२०७५-२०७५-०९-२७।