FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

वडा .न.-२

१.वडा अध्यक्ष - लक्ष्मण पौडेल   ९८५५०८२६६० २.महिला सदस्य - श्री सान्ति महतो - ९८६०५९०६७६ ३.दलित महिला सदस्य - श्री चन्द्र रेखा वि.क. - ९८४५१९४९२९ ४.खुला सदस्य - श्री बेली कुमारी गुरुङ - ९८४५२०१२५४ ५.खुला सदस्य - श्री चित्र बहादुर भन्डारी - ९८४५१९०३४३

Nepali
Population: 
५४७६
Ward Contact Number: 
९८५५०८२६६०
Supporting Documents: 
वडा अध्यक्ष	लक्ष्मण पौडेल
कार्यपालिका सदस्य	शान्ति महतो
दलित महिला सदस्य	चन्द्र रेखा वि.क.
सदस्य	बेली कुमारी गुरुङ
 सदस्य	चित्र बहादुर भण्डारी
Weight: 
0